«ВедаПулс» за рефлексотерапевти за специалисти по Традиционна Китайска Медицина

Ефективността на методите на Традиционната Китайска Медицина (ТКМ), с нейната хилядолетна история вече не поражда съмнения в никого относно ефективността си. Едно от главните и предимства е максимално персонализирания подход към терапията на всеки отделен пациент. От друга страна, именно това е най-сложно за реализиране на практика. Защото златните стандарти в рефлексотерапията          

(каноничните принципи на Чжен Цзю терапията) при конкретни заболявания, винаги се изискват корекции, съобразени с индивидуалността(конституцията) на пациента. Специалистите  с многогодишен опит успяват да модифицират общите правила  към конкретния клиничен случай. По-трудно е за тези, които тепърва започват да откриват за себе си арсенала от методи на ТКМ.

«ВедаПулс» е експертна система, позволяваща на рефлексотерапевта (специалист по ТКМ), значително да разшири собствените си възможности в диагностиката и терапията посредством създаване на индивидуален подход за всеки клиент. 

От какво може да зависи променливостта в акупунктурната рецепта?

Първо – от конституцията на човека според гледна точка на ТКМ. Описани са различни подходи за типология  на конституционалните особености, които в най-опростен вид могат да бъдат сведени до проявата на базовите синдроми: Пустота на Ци, Пустота на Ян, Пустота на Ин, Пустота на кръвта, Застой на Ци, Застой на кръвта, Излишък на Ян, Акумулиране на флегма и влага, Акумулиране на топлина и влага. Едно и също заболяване с различни синдроми изисква съвършено различен рефлексотерапевтичен подход за възстановяване.

Второ – важно е да се вземе предвид текущото функционално състояние  и особено нивото на енергетиката(енергията) и нейното разпределение по каналите(меридианна система). Разбира се, специалистът трябва самостоятелно, на база собственото си субективно усещане, да се съобрази с основния синдром и енергетичното(енергийното) състояние. В нашите курсове и уебинари по рефлексотерапия се отделя особено внимание на това, дават се знания за правилата на верификация на синдромите. Съвременните изисквания за квалификация на специалиста, диктуват необходимоста субективните усещания да се проверяват с обективни методи от функционалната диагностика. ВедаПулс е разработен от нашите учени и клинични специалисти, работещи в областта на ТКМ, специално с такава цел, не да замени специалиста, а да му помогне да види обективно някои важни феномени, които да сформират индивидуалния подход за създаване на акупунктурна рецепта.

Основни принципи за създаване на индивидуална акупунктурна рецепта чрез АПК ВедаПулс

Основните компоненти за създаване на индивидуални акупунктурни рецепти, реализирани чрез АПК „ВедаПулс“, са правилата, основани на взаимодействието на петте елемента и циркулацията на енергията по „големия небесен кръг“ (последователността на дванадесетте главни меридиана).

Китайските правила за съставяне на рецепти посредством рефлексотерапия образно са свързани с отношенията в семейството. Основни“семейни“ правила са: „майка – син“, „мъж – жена“, „дядо – внук“. Ако меридианът „майка“ е в излишък, то за да се успокои, е нужно да се балансира (упои) чрез  меридиана „син“.  В системата „у-син“ се въздейства на меридиана, който се отнася към следващия елемент от кръга на циркулация на енергията, а в системата на „големия небесен кръг“ се въздейства на следващия меридиан.  Ако искаме да приложим правилото „мъж – жена“, използваме комбинация от ключовите точки на двойните меридиани, към които се отнасят точките Ло и Юан. Тези точки могат да прехвърлят енергия между каналите, отнасящи се към единия елемент  на „у-син“. Правилото „обед – полунощ“ ( ден-нощ) реализира взаимовръзката по биоритмичнатата им свързаност – това правило свързва меридианите, проявяващи активността си последователно на всеки 12 часа. Съществуват универсални методи за балансиране на меридианите чрез точките Шу, разположени на меридиана на пикочния мехур в комбинация с точките Мо, намиращи се на предната повърхност на тялото. За реализация на този метод, наречен Шу – Мо терапия, дадените точки се комбинират  по следния начин: при  повишена  функция – със седативни точка и Юан точка, а при понижена функция – към Юан се добавя тонизираща точка.

По време на изследването, експертната система „ВедаПулс“, определя, също, отворените точки на основание на 60-дневния цикъл Цзя-Цзъ(Цзи) и ги включва в окончателната  акупунктурна рецепта. Така изготвената рецепта е в максимална степен персонализирана (индивидуална) с цел да се хармонизира енергетиката и психоемоционалното състояние на пациента. И като допълнение на тези правила, се добавят конституционно свързаните точки, които също подсилват индивидуалната рецептата за конкретния клиент.

Атлас на биологично активните точки – основа на обучаващия блок на АПК „ВедаПулс“

Специално за начинаещите специалисти, които  планират да използват в своята практика методите на ТКМ като цяло и рефлексотерапията в частност, ние разработихме подробен обучаващ Атлас на меридианите и биологично активните точки при различните заболявания:

  • Атласът на акупунктурните  точки съдържа информация относно 361 точки, разположени на дванадесетте главни и два междинни(средни) меридиана.  В Атласа са представени названията в три номенклатури: английска, френска и китайското название на точката с превод на руски език.
  • Местоположението на точката е свързано с анатомо-топографски ориентири или е представено в класически китайски стил с указание върху пропорционални отрязъци – цун.  В описанието на всяка точка е указано нивото на сегментна инервация.
  • В раздела „Свойства и действие“ се описват традиционните китайски синдроми, за корекция на които се използва дадената точка.
  • Разделът „Показания“ е ориентиран към изясняване терминологията на европейската медицина и посочва набор от симптоми и синдроми, които могат да се повлияят посредством въздействие на дадената точка.
  • В раздела „Особености“ е представено специфичното действие на точката.
  • Разделът „Пункция“ описва дълбочината на убожданията с игла в цунове.

Акупресура  е ефективен метод  за по-напредналите специалисти в областта на рефлексотерапията.

Механичното въздействие върху биологично активните  точки (акупунктурните точки), по своята ефективност, не отстъпват на медикаментозните методи на терапия. Специално за специалистите по ТКМ ние разработихме уникален алгоритъм, реализиран в програмното приложение „Масаж“, който позволява да се разшири арсеналът от възможности за рехабилитация.  След  пълните  изследвания на пациента, за него може да се разпечата индивидуална рецепта, която той да използва самостоятелно в домашни условия и как сам да въздейства върху биологично активните точки.  В рецептата нагледно и в удобна форма е представен Атлас на биологично активните точки и методика за въздействие върху всяка от тези биологично активни точки.

Инструментариумът на  рефлексотерапевта  се състои от съвременни прибори за  рефлексотерапия.

Ако допреди няколко десетки години като основни инструменти на акупунктурата са се считали иглите, пелиновите пури и точковият масаж, то днес приборите за рефлексотерапия наброяват няколко десетки. Към тях се отнасят инструментите за електропунктура, микроелектрофореза, лазерпунктура(виж ВедаЛазер), КВЧ-терапия(модул КВЧ), магнитотерапия (модул ВедаКвант), прибори за въздействие върху акупунктурните точки с ароматни масла (модул Ароматерапия) и много други. Немаловажно допълнение към работата на рефлексотерапевта  е възможността за създаване на индивидуални препоръки за хранене, фитотерапия и т.н.

Независимо от това, че терапевтичните инструменти стават все повече, инструментариумът за оценка на функционалното състояние е, в значителна степен, с ограничени възможности. Става дума за средства за създаване на индивидуална програма за възстановяване.

«ВедаПулс»  е експертна система, позволяваща на рефлексотерапевта (специалиста по ТКМ), да провежда анализ на функционалното състояние на системите и органите  – „Пулс на Органите“ и да определи конституцията (главния синдром според ТКМ), да оцени енергетиката в „каналната система“, свързана с функционирането на вегетативната нервна система(показва се остротата и реактивността на процеса) и да изработи индивидуална акупунктурна рецепта, снабдена с нагледен атлас по рефлексотерапия, съгласно  препоръките на СЗО.

Професионалният пакет в помощ на рефлексотерапевта включва апаратно-програмния комплекс  ВедаПулс и пакет експертни програмни разширения.

Експертни програмни решения към АПК ВедаПулс за рефлексотерапевти

Меридиани

Меридиани

Енергийна оценка на 12 основни меридиана.

Рефлексотерапия

Рефлексотерапия

Създаване на индивидуална рефлекс терапевтична рецепта.

Биоритми

Биоритми

Синхронизация на вътрешни и външни Биоритми по алгоритми базиращи се на ТКМ и Аюрведа

Квантова физиотерапия

Квантова физиотерапия

Създаване на рецепта за квантова физиотерапия.

Масаж

Масаж

Създаване на рецепта за китайски оздравителен масаж по рефлекторни зони на стъпалото.

Уникалността на предложения, от нас, метод

Нашият метод е основан на научно признат факт— ритъмът на сърцето е свързан с регулирането на функционалните системи на организма. Това е било известно още на древните лекари, но днес е детайлно проверено от съвременната наука.

Съчетаването на традиционния и съвременен подходи при анализа на сърдечния ритъм дава възможност  на съвременния рефлексотерапевт, създавайки рефлексотерапевтична рецепта, да се ръководи от традиционния подход за анализ на дванадесетте основни органа, а при оценяване динамиката на възстановяване да се опира на научно признатия метод за вариабилността на сърдечната честота. И това признаване от науката на изключителната роля на сърцето за регулиране на системите на организма, е от огромно значение.

Работата е в това, че научното признаване на рефлексотерапията  е доста трудно. Даже юридическото признаване минава единствено в рамките на „Традиционна народна медицина“, извадена от рамката на научната, доказуемата. Тоест може да се използва, но нейната ефективност не е напълно научно доказана. За нас, ефективността на рефлексотерапията не подлежи на съмнение. Това е доказано както от многовековния опит на традиционната медицина, така и от нашия личен опит – на хората, работили над създаването на ВедаПулс и неговите експертни програмни разширения. Трудно е да се убедят в научна недоказаност хората, които лично са били свидетели на много ситуации, в които методите на съвременната медицина не дават никакви резултати, а пациентът изпитва непоносими болки. И още след първия сеанс от рефлексотерапията, същият пациент се е почувствал като новороден. Такива случаи има много!

Но реалният свят е пълен с парадокси. Огромната маса учени, показали блестящ ум по теми, официално позволени от „науката“, демонстрират абсолютен „застой“ на съзнанието си, когато се касае осмисляне на опита на традиционната народна медицина.

В тази парадоксална ситуация, ролята на ВедаПулс е уникална. Съчетаване на традицията и научния подход – ето в това е силата на ВедаПулс. Не противопоставяне една на друга, а именно синтез между двете пътеки – това предоставя принципно нови възможности, както за изследователите, така и за лекарите практици.

Традиционният опит, в частност рефлексотерапията, е безценен дар от нашите предци. А научният подход  разтваря до необятност границите на познанието. Нови възможности се отварят именно благодарение на този синтез. Тези възможности биха били невъзможни, ако се заключиш единствено в рамките на традицията или се ограничиш в естественонаучните знания. ВедаПулс е точката на кипене между двете парадигми. Ако използваме алгебрична аналогия – това не е просто умножение на двата подхода, това е степенуване, издигане на нови нива на познанието.

 Защо именно ВедаПулс»?

Съвременните рефлексотерапевти използват, обикновено, електропунктурно диагностично оборудване, създадено на основата на методите на Фол и Накатани или техни производни. Ние предлагаме да опитат нещо принципиално ново. Но, както се казва, всяко ново е добре забравено старо.

Нещата се свеждат до това, че едва през последните шестдесет години в рефлексотерапията се зароди практика да се измерва електрическото съпротивление на кожата. Нещо повече – дори термодиагностиката, която би могла да се проведе без помощта на електронни прибори, т.е. теоретически би могла да съществува отдавна, дори тя била открита едва през миналия век от японския лекар К.Акабане (К.Akabane).

Парадоксална ситуация, нали?..

Сама по себе си рефлексотерапията е  известна много отдавна. Например, татуировките на тиролската мумия, пролежала пет хиляди години в ледника, съвпадат с акупунктурните точки, използващи се за лечение на ревматизъм и болести на стомаха т.е. именно тези болести, от които е страдал леденият човек.

При това основните методи на диагностика, използвани в съвременната акупунктура, са създадени едва през 50-те години на миналия век. Налични са и други методи на изследване, които няма да назовем тук, за да не провокираме, случайна полемика. Само акцентираме на факта, че те имат дори още по-скромна история.

Именно в това се състои основният парадокс на съвременната рефлексотерапия – в съчетаването на най-древни традиции с методи на диагностика без исторически корени.

Един от най-важните методи на диагностика, традиционно използван в китайската медицина, е пулсовата диагностика.

Ние Ви препоръчваме още:

ВедаПулс
Домашен

Лазерен физиотерапевтичен прибор ВедаЛазер

Апарат полифакторна квантова терапия ВедаКвант

Експертни разширения АПК ВедаПулс

Книги по ТКМ, Аюрведа, Психология и здравословен начин на живот

Уебинари

Позвънете ни ние ще разкажем за нашите продукти и ще отговорим на вашите въпроси

Контакти:

Искате ли да купите модул или да го получите за тестване?
Пишете ни

    Запишете се