Общи условия | БИОКВАНТ

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “БУЛГАЙЯ” ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.biokvant.net

Дефиниции

 • “НИЕ”, “БУЛГАЙЯ”, “ДРУЖЕСТВОТО” – означава “БУЛГАЙЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София община Столична : място: гр. София, п.к:1505 район : р-н Слатина ж.к Редута адрес: ул. „ Стоил Войвода‘ 3-5 ет.:4 ап.18A. вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203542104, тел: 087 88 23 889, e-mail: info@biokvant.net
 • “ЗЗП”– означава Закон за защита на потребителите.
 • “ЗЗЛД”– означава Закон за защита на личните данни.
 • “ЗПУ”– означава Закон за пощенските услуги.

“САЙТ”– означава уебсайта находящ се на www.biokvant.net

“ОНЛАЙН МАГАЗИН”– означава виртуалният магазин находящ се на www.biokvant.net предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

 • “ПОЛЗВАТЕЛ”– означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 • “КУПУВАЧ”– означава лице, което извършва покупка на стока/и от онлайн магазина.
 • “ПОТРЕБИТЕЛ”– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 • “ЛИЧНИ ДАННИ”– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 • “НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ”– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
 • “ОБЩИ УСЛОВИЯ”– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят/купувачът изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния  формуляр, който се намира ТУК

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Ползвател, който има регистрация за онлайн магазина находящ се на адрес www.izrastvane.net, може да използва същите потребителско име и парола, без да е необходимо да прави нова регистрация.

Общи

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като БУЛГАЙЯ не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като БУЛГАЙЯ си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките включени в поръчката и се посочва преди финализирането ѝ.

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК

На телефон 087 88 23 889 ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели настоящите общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка като следвате процедурата, описана ТУК

Плащане

Купувачът може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

 1. Наложен платеж
 2. Плащане с банкова карта
 3. Банков превод

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, включително, да заплаща на БУЛГАЙЯ, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на купувача. С подписването на талона за приемно – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на БУЛГАЙЯ сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

Важно!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок БУЛГАЙЯ не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между БУЛГАЙЯ и купувача се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на БУЛГАЙЯ. С приемането на настоящите общи условия купувачът изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен от разстояние договор да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Онлайн покупка на изплащане

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане следва да кандидатства пред банка или финансова институция за отпускане на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената за обработване и доставка), равна на или по голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

Кандидатстването се извършва единствено онлайн, чрез регистрирания от ползвателя акаунт, посредством кликване върху бутона купи на изплащане, след което се следва предвидената процедура.

Конкретните условия за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от съответната банка или финансова институция, съобразно кредитната й политика.

ВНИМАНИЕ!!! Относно кредитирането, включително, но не само кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия се прилагат и условията за кредитиране, едностранно определени от съответната банка/финансова институция.

За условията на конкретните банки/финансови институции, кредитиращи онлайн покупки на стоки от онлайн магазина:

Ползвателят се уведомява по телефона от съответната банка или финансова институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой, посочен от ползвателя. БУЛГАЙЯ не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на действия по принудително изпълнение и др. БУЛГАЙЯ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.

Доставката на закупени на изплащане чрез онлайн магазина стока/и се извършва само след като БУЛГАЙЯ бъде уведомен от съответната банка или финансова институция, че между последната и ползвателят, на хартиен носител е подписан договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 10 (десет) дни и започва да тече от момента, в който БУЛГАЙЯ получи уведомлението по предходното изречение.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес), посочени от клиента в подписания от последния договор за кредит.

Получаването на стоката/стоките се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка, удостоверяващ приемно-предаването на стоката/ стоките.

Казаното в настоящите общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и за онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната търговска банка или финансова институция, кредитирала онлайн покупката предмет на отказа от договор. За целта потребителят изпраща молба до банката или финансовата институция отпуснала кредита, в която упоменава банковата сметка, по която желае да му бъдат възстановени претендираните суми. С оглед избягване на всякакво съмнение, „БУЛГАЙЯ“ ЕООД няма да разглежда, и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на потребители в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и други, които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При извършването на доставката се подписва талон за приемно – предаване, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 3. За стоки поръчани и не налична на склад 10 работни дни. За което клиента ще бъде информиран посредством информационните канали и телефон.

ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

Във всички случаи БУЛГАЙЯ си запазва правото едностранно, без да информира купувача да удължава посочените срокове с до десет дни. Стоките се доставят на получателите стандартно на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване. Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в предходното изречение. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки.
При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на БУЛГАЙЯ и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на БУЛГАЙЯ и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, БУЛГАЙЯ задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

БУЛГАЙЯ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Удължена доставка

Стоки със статус „Удължена доставка“ могат да бъдат поръчани само с отделна поръчка. При потвърждаване на поръчката стоките се доставят в срок до 20 дни, считано от деня следващ деня в който поръчката е потвърдена. За поръчка на стока с „Удължена доставка“ опциията „Наложен платеж“ не е налична.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, ж.к Младост 1 ул.Димитар Моллов бл.29 вх.6 ет.4. Ап.95 до Свилен Георгиев; телефон за техническа поддръжка 087 88 23 889.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на БУЛГАЙЯ покупните документи за стоката, а именно копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, може да нaмерите ТУК

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, може да намерите ТУК

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на БУЛГАЙЯ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на БУЛГАЙЯ за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на БУЛГАЙЯ, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от БУЛГАЙЯ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само дружества извършващи куриерски услуги, банки и други, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит – във връзка и с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит; за маркетингови и рекламни цели и анализи на БУЛГАЙЯ; участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от БУЛГАЙЯ, както и целите на обработката и използването им. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между БУЛГАЙЯ и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от БУЛГАЙЯ потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на БУЛГАЙЯ за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

Публикуване на ревюта за стоки

Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани ползватели. Публикуването на ревюта не е автоматично, а се извършва от БУЛГАЙЯ, след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на кирилица и да съдържат единствено и само обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата и недостатъците на стоката, установени в процеса на използването ѝ.

Няма да бъдат публикувани ревюта с различно от горепосоченото съдържание, включително, но не само ревюта, които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани; в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления; съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде; съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия; съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти; със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било; както и ревюта, чието съдържание е неуместно, или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. БУЛГАЙЯ не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

Във всички случаи БУЛГАЙЯ си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува което и да е представено ревю, без значение от неговото съдържанието.

Други

БУЛГАЙЯ се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като БУЛГАЙЯ си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други за да бъде своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на БУЛГАЙЯ преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

БУЛГАЙЯ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на сайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и други. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време от меню ”абонамент за информационен бюлетин”, достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Сайтът използва “бисквитки”(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.